Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Bedrijfsgegevens:
Anne-Loes Huizing
Reigerstraat 42
7523VC Enschede

shop@anneloeshuizing.nl

KVK: 67012701
BTW: NL215166383B01
IBAN: NL35KNAB0255545290

Op alle foto’s en ontwerpen in deze webshop zit een auteursrecht van Anne-Loes Huizing (mits anders vermeld). Er mogen geen afbeeldingen/producten worden overgenomen zonder toestemming.

1.2 Deze algemene

voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anne-Loes Huizing. 
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de webshop van Anne-Loes Huizing. Op verzoek zend ik een schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Anne-Loes Huizing behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overgekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of biedingen van derden niet door Anne-Loes Huizing erkend.
1.5 Anne-Loes Huizing garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Prijzen en aanbiedingen
2.1 Alle prijzen op de website zijn invlsuief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, is Anne-Loes Huizing bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechte ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het recente verleden. 

 

3. Betalingsmogelijkheden
3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal en Paypal. Anne-Loes Huizing accepteert iDeal betalingen van Nederlandse banken. U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken aan Anne-Loes Huizing op IBAN:NL35KNAB0255545290. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd binnen de aangegeven levertijden. 

 

4 Levering
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Anne-Loes Huizing streeft er naar om alle bestellingen binnen 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Als artikelen een langere levertijd hebben of tijdelijk niet geleverd kunnen worden dan wordt u binnen een week via e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Een bestelling zal echter altijd uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de betaling worden verstuurd.
4.3 De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening wordt gebracht bedragen €3.95. De verzendkosten zijn niet afhankelijk van het gewicht, de hoogte van de verzendkosten blijft altijd gelijk.
4.4 Anne-Loes Huizing is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Ook is Anne-Loes Huizing niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijven van de aangekondigde levertermijnen. Anne-Loes Huizing betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een betaling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst te melden. De levering zal dan op kosten van Anne-Loes Huizing worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

5. Retouren
5.1 Anne-Loes Huizing doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail van op de hoogte te stellen. Anne-Loes Huizing zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Anne-Loes Huizing er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Koper heeft het recht de door Anne-Loes Huizing geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
5.3 De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Anne-Loes Huizing de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. 
5.4 Wanneer de door Anne-Loes Huizing afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

 

6. Aansprakelijkheid
6.1 Anne-Loes Huizing is niet aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Anne-Loes Huizing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van Anne-Loes Huizing.
6.3 De aansprakelijkheid van Anne-Loes Huizing is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

7. Overmacht
7.1 Anne-Loes Huziing is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Anne-Loes Huizing alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Anne-Loes Huizing behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Anne-Loes Huizing gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien Anne-Loes Huizing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
7.5 Als de periode van overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Anne-Loes Huizing het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

8. Privacy
8.1 Anne-Loes Huizing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
8.2 Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
8.3 De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.